Wybierz podkategorię

Profil działalności

Przedmiot działalności Szpitala:

 • wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa, ginekologii i neonatologii.
 • zapobieganie powstawania chorób i urazów.
 • propagowanie oświaty zdrowotnej.
 • współdziałanie w kształceniu osób wykonujących zawody medyczne.

  

Podstawowym celem działania Szpitala działalność lecznicza polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

Szpital zobowiązany jest do realizacji zadań polegających na kształceniu przed i podyplomowym w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia oraz do udostępnienia Uczelni jednostek organizacyjnych niezbędnych do prowadzenia kształcenia przed- i podyplomowego w zawodach medycznych na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Zasady udostępnienia jednostek organizacyjnych Szpitala niezbędnych do prowadzenia kształcenia przed- i podyplomowego w zawodach medycznych na rzecz podmiotów innych niż Uczelnia określa Senat Uczelni.

Szpital może uczestniczyć w realizacji zadań i programów zdrowotnych oraz naukowych zlecanych przez instytucje naukowe, zakłady pracy, organizacje społeczne, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty.”

Do zadań Szpitala należy w szczególności:

 1. udzielanie stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń specjalistycznych warunkach wysokospecjalistycznych warunkach ramach specjalności reprezentowanych przez jednostki organizacyjne Szpitala,
 2. prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia warunkach profilaktykę zdrowotną,
 3. pełnienie funkcji konsultacyjnych, opiniotwórczych warunkach referencyjnych dla innych podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych,
 4. orzecznictwo warunkach opiniowanie warunkach stanie zdrowia.

Szpital udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej, iinych przepisach lub w umowie cywilnoprawnej.

Szpital zobowiązany jest również do udzielania świadczeń zdrowotnych osobom w przypadku bezpośredniego zagrożenia ich życia lub zdrowia.

Szpital może podejmować współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami ochrony zdrowia, kształcenia i doskonalenia kadr medycznych oraz organizacjami międzynarodowymi realizującymi zadania należące do zakresu działalności Szpitala, za zgodą Senatu Uczelni.

Szpital udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. opieki stacjonarnej:
  1. położnictwa i patologii ciąży,
  2. ginekologii,
  3. endokrynologii ginekologicznej,
  4. andrologii,
  5. neonatologii,
  6. leczenia niepłodności,
  7. ginekologii dziecięcej,
  8. onkologii ginekologicznej,
  9. anestezjologii,
  10. urologii ginekologicznej,
  11. innych specjalności medycznych,
 2. opieki ambulatoryjnej:
  1. położnictwa i patologii ciąży,
  2. ginekologii,
  3. endokrynologii ginekologicznej,
  4. andrologii,
  5. neonatologii,
  6. leczenia niepłodności,
  7. ginekologii dziecięcej
  8. onkologii ginekologicznej
  9. osteoporozy i menopauzy,
  10. logopedii,
  11. rehabilitacji dla dzieci,
  12. seksuologii i patologii współżycia,
  13. promocji zdrowia,
  14. urologii ginekologicznej,
  15. medycyny pracy,
  16. pediatrii,
  17. preluksakcji,
  18. genetyki
  19. innych specjalności medycznych,
 3. diagnostyki:
  1. RTG i mammografia,
  2. USG,
  3. densytometria,
  4. KTG,
  5. EKG,
  6. urodynamika,
  7. badania laboratoryjne,
  8. badania patomorfologiczne
  9. badania endoskopowe”
 4. Szpital świadczy usługi w zakresie:
  1. transportu medycznego,
  2. dezynfekcji i sterylizacji.