Wybierz podkategorię

Statut GPSK

Załącznik do Uchwały Senatu nr 207/2012

 

Statut Ginekologiczno - Położniczego Szpitala Klinicznego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Pełna nazwa podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, działającego w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej brzmi: „Ginekologiczno - Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”, zwany dalej „Szpitalem”.

 1. Skrócona nazwa Szpitala brzmi: „Ginekologiczno - Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu”.

 2. Podmiotem tworzącym Szpitala jest: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zwany dalej „Uczelnią".

 3. Szpital działa na podstawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego w księdze rejestrowej
  nr 000000018574-W-30 oraz jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000002866.

 4. Siedzibą Szpitala jest miasto Poznań.

 5. Obszarem działania Szpitala jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 6. W Szpitalu działalność lecznicza jest wykonywana w następujących przedsiębiorstwach, wyodrębnionych ze względu na rodzaj prowadzonej działalności leczniczej:

  1. przedsiębiorstwo pod nazwą „Szpital”, prowadzące działalność leczniczą polegającą na udzielaniu stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych - szpitalnych;

  2. przedsiębiorstwo pod nazwą „Przychodnia Przyszpitalna”, prowadzące działalność leczniczą polegającą na udzielaniu ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

 

§ 2

Szpital będący samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej działa na podstawie:

 

 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654 z późn. zm.),

 2. ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 r., poz. 572 z późn. zm.),

 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027
  z późn. zm.),

 4. ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),

 5. innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

 6. niniejszego Statutu.

 

§ 3

 1. Szpital ma prawo posługiwania się pieczęcią o treści:

„Ginekologiczno - Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 60-535 Poznań ul. Polna 33.”

oraz pieczęcią ze skróconą nazwą szpitala o treści:

„Ginekologiczno - Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu 60-535 Poznań

ul. Polna 33”.

 1. Pieczęcie wymienione w ust. 1 mogą być uzupełniane w zależności od potrzeb o:

 • nazwy przedsiębiorstw, o których mowa w § 1 ust. 7,

 • nazwę jednostki lub komórki organizacyjnej,

 • adres,

 • Regon Szpitala, Regon przedsiębiorstwa, NIP, numer telefonu lub faksu,

 • kod resortowy lub jego część.

 

Rozdział II

Cele i zadania Szpitala

 

§ 4

 1. Podstawowym celem działania Szpitala jest działalność lecznicza polegająca
  na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

 2. Szpital zobowiązany jest do realizacji zadań polegających na kształceniu przed
  i podyplomowym w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia oraz do udostępnienia Uczelni jednostek organizacyjnych niezbędnych do prowadzenia kształcenia przed- i podyplomowego
  w zawodach medycznych na podstawie umowy cywilno – prawnej.

 3. Zasady udostępnienia jednostek organizacyjnych Szpitala niezbędnych do prowadzenia kształcenia przed – i podyplomowego w zawodach medycznych na rzecz podmiotów innych niż Uczelnia określa Senat Uczelni.

 4. Szpital może uczestniczyć w realizacji zadań i programów zdrowotnych oraz naukowych zlecanych przez instytucje naukowe, pracodawców, organizacje społeczne, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty.

 

 

§ 5

 1. Do zadań Szpitala poza wymienionymi w § 4 należy w szczególności:

  1. udzielanie stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń specjalistycznych
   i wysokospecjalistycznych w ramach specjalności reprezentowanych przez jednostki lub komórki organizacyjne Szpitala,

  2. prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną,

  3. pełnienie funkcji konsultacyjnych, opiniotwórczych i referencyjnych dla innych podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych,

 1. orzecznictwo i opiniowanie o stanie zdrowia.

 1. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej, innych przepisach lub w umowie cywilnoprawnej.

 2. Szpital zobowiązany jest również do udzielania świadczeń zdrowotnych osobom w przypadku bezpośredniego zagrożenia ich życia lub zdrowia.

 3. Szpital może:

  1. podejmować współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami ochrony zdrowia, kształcenia i doskonalenia kadr medycznych oraz organizacjami międzynarodowymi realizującymi zadania należące do zakresu działalności Szpitala, jeśli nie ograniczy to działalności Szpitala, o której mowa w § 4 ust. 1 i ust.2, w stosunku do Uczelni.

  2. być członkiem instytucji i organizacji, o których mowa w pkt 1, za zgodą Senatu Uczelni.

 

§ 6

 1. Szpital może prowadzić działalność gospodarczą inną niż działalność lecznicza, pod warunkiem, że jej charakter nie stoi w sprzeczności z celami i zadaniami Szpitala.

 2. Prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1, nie może ograniczać dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, w tym w szczególności nie może być uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia oraz wymaga zgody Uczelni.

 

Rozdział III

Rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

 

§ 7

Szpital prowadzi działalność leczniczą w wyodrębnionych przedsiębiorstwach w rodzaju:

 1. stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne,

 2. ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, w tym obejmujące świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej oraz badania diagnostyczne,

 3. wysokospecjalistyczne świadczenia zdrowotne.

 

§ 8

 1. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez Szpital określa Regulamin Organizacyjny.

 2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, ustala Dyrektor.

 

Rozdział IV

Organy Szpitala

 

§ 9

Organami Szpitala są:

 1. Dyrektor, który jest kierownikiem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,

 2. Rada Społeczna.

 

§ 10

 1. Z Dyrektorem Szpitala nawiązuje stosunek pracy albo zawiera umowę cywilnoprawną Rektor Uczelni.

 2. Dyrektor jest jednoosobowym organem kierującym i zarządzającym Szpitalem oraz reprezentującym Szpital na zewnątrz.

 3. Do kompetencji Dyrektora należą sprawy niezastrzeżone przepisami prawa i niniejszym Statutem dla innych organów.

 4. Dyrektor Szpitala kieruje bezpośrednio jego działalnością i ponosi odpowiedzialność za jego zarządzanie.

 5. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Szpitala.

 6. W sprawach tego wymagających, na podstawie osobnych regulacji prawnych, oraz niniejszego Statutu, Dyrektor ma obowiązek zwrócić się o opinię do Rady Społecznej Szpitala.

 

§ 11

Do obowiązków i uprawnień Dyrektora należy w szczególności:

 1. planowanie działalności Szpitala w sposób zapewniający osiągnięcie celów oraz realizację zadań statutowych,

 2. organizowanie bieżącej pracy Szpitala, a zwłaszcza zapewnienie ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych,

 3. prawidłowe gospodarowanie mieniem własnym lub przekazanym Szpitalowi do użytkowania,

 4. prowadzenie polityki kadrowej Szpitala, zatrudnianie i zwalnianie pracowników,

 5. nadzór nad wykonywaniem zadań przez pracowników Szpitala,

 6. prawidłowe zarządzanie środkami finansowymi i rzeczowymi pozostającymi w dyspozycji Szpitala,

 7. przyznawanie pracownikom nagród i nakładanie kar porządkowych.

 

§ 12

 1. Dyrektor Szpitala przedstawia Senatowi, innym organom kolegialnym i komisjom Uczelni opinie i wnioski w sprawach zastrzeżonych do kompetencji podmiotu tworzącego, a wywołujących skutki w sferze związanej z zarządzaniem Szpitalem na warunkach i w trybie określonych w statucie Uczelni.

 2. Dyrektor Szpitala, w sprawach określonych w Rozdziale II niniejszego Statutu, współpracuje bezpośrednio z Rektorem, Prorektorami, Dziekanami oraz Kanclerzem Uczelni i jego Zastępcami.

 3. Dyrektor Szpitala nie może podejmować innego zatrudnienia bez wyrażonej w formie pisemnej zgody Uczelni.

 

§ 13

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Uczelni oraz organem doradczym Dyrektora Szpitala.

 

§ 14

Członków Rady Społecznej powołuje i odwołuje Uczelnia. Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej zwołuje Rektor Uczelni.

 

§ 15

W skład Rady Społecznej wchodzą:

 1. jako przewodniczący - przedstawiciel Rektora Uczelni,

 2. jako członkowie:

 1. przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia,

 2. przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego,

 3. przedstawiciel Przewodniczącego Zarządu Samorządu Województwa Wielkopolskiego,

 4. przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej,

 5. przedstawiciel Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Wielkopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu,

 6. osoby powołane przez Senat Uczelni - w liczbie nie przekraczającej 5 osób.

 

§ 16

Do zadań Rady Społecznej należy:

 1. przedstawianie Uczelni wniosków i opinii w sprawach:

 1. zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury
  i sprzętu medycznego,

 2. związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Szpitala,

 3. przyznawania Dyrektorowi Szpitala nagród,

 4. rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Szpitala.

 1. przedstawianie Dyrektorowi Szpitala wniosków i opinii w sprawach:

 1. planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

 2. rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

 3. kredytów bankowych lub dotacji,

 4. podziału zysku,

 5. zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

 6. Regulaminu Organizacyjnego.

 1. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,

 2. opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej,

 3. uchwalanie Regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie Regulaminu do zatwierdzenia Uczelni,

 4. wykonywanie innych zadań określonych ustawowo.

 

§ 17

 1. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata.

 2. Członkiem Rady Społecznej Szpitala nie może być osoba zatrudniona w Szpitalu.

 3. Odwołanie członków Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpić na wniosek organu, którego osoba jest przedstawicielem, zgodnie z § 15 pkt 2 lit. a-f, w następujących przypadkach:

  1. rezygnacji, utraty lub wygaśnięcia mandatu w organie, którego osoba jest przedstawicielem,

  2. rozwiązania umowy o pracę z jednostką, której osoba jest przedstawicielem.

 1. W przypadku odwołania lub śmierci członka Rady Społecznej przed upływem kadencji, Rektor Uczelni z inicjatywy własnej lub podmiotu, którego ten członek był przedstawicielem, uzupełnia skład Rady Społecznej.

 2. Członkowi Rady Społecznej przysługuje zwolnienie z wykonywania obowiązków w ramach stosunku pracy na czas uczestniczenia w posiedzeniach Rady Społecznej.

 3. Za udział w posiedzeniach Rady Społecznej jej członkowi przysługuje od podmiotu tworzącego rekompensata w wysokości utraconych zarobków, jeżeli z powodu uczestnictwa w posiedzeniu Rady pracodawca udzielił członkowi na ten czas zwolnienia z wykonywania obowiązków pracowniczych bez zachowania prawa do wynagrodzenia

 4. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa Regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Uczelnię.

 

§ 18

Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do Uczelni.

 

§ 19

 1. W Szpitalu działa Rada Klinicystów, która jest organem pomocniczym i doradczym Rektora Uczelni.

 2. Skład, uprawnienia oraz sposób działania Rady Klinicystów określa jej Regulamin, nadany przez Uczelnię.

 

Rozdział V

Struktura organizacyjna Szpitala

 

§ 20

 1. W skład struktury organizacyjnej Szpitala, wskazanej w Załączniku nr 1, wchodzą :

 1. przedsiębiorstwa, a w ich ramach jednostki lub komórki organizacyjne działalności leczniczej,

 2. jednostki lub komórki organizacyjne działalności ekonomiczno-administracyjnej, technicznej i pomocniczej,

 3. samodzielne stanowiska.

 1. Strukturę jednostek organizacyjnych Uczelni działających na bazie Szpitala określa Załącznik nr 2 do Statutu.

 2. Szczegółową organizację i zakres zadań poszczególnych przedsiębiorstw oraz jednostek lub komórek organizacyjnych Szpitala określa Regulamin Organizacyjny.

 

Rozdział VI

Gospodarka Finansowa Szpitala

 

§ 21

 1. Wartość majątku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określają:

 1. fundusz założycielski,

 2. fundusz zakładu.

 1. Fundusz założycielski Szpitala stanowi wartość wydzielonej Szpitalowi części mienia Uczelni. Szczegółowy wykaz mienia stanowiącego fundusz założycielski Szpitala określa Załącznik nr 3 do Statutu.

 2. Fundusz zakładu stanowi wartość majątku Szpitala po odliczeniu funduszu założycielskiego.

 3. Mienie Uczelni może być przekazane Szpitalowi w nieodpłatne użytkowanie na podstawie odrębnej umowy.

 

§ 22

 1. Wyodrębnione w działalności leczniczej Szpitala przedsiębiorstwa są jednostkami lokalnymi w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej, dla których nie sporządza się odrębnego bilansu.

 2. Podstawą gospodarki Szpitala jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora Szpitala, zaopiniowany przez Radę Społeczną Szpitala i zatwierdzony przez Rektora Uczelni.

 3. Szpital pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty swojej działalności oraz reguluje zobowiązania.

 4. Szpital decyduje o podziale zysku oraz pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

 5. Uczelnia może, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala, pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy Szpitala, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną – do wysokości tej wartości.

 6. Ujemny wynik finansowy i koszty amortyzacji, o których mowa w ust. 4. dotyczą roku obrotowego objętego sprawozdaniem finansowym.

 

§ 23

 1. Szpital samodzielnie gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Uczelni oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym).

 2. Zbycie aktywów trwałych Szpitala, oddanie go w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez Uczelnię.

 3. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Szpitala może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Uczelnię, po uprzednim zasięgnięciu opinii Dyrektora Szpitala.

 

§ 24

 1. Szpital może uzyskiwać środki finansowe:
 2. z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,

 3. z odpłatnych świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych.

 4. z wydzielonej działalności gospodarczej, o której mowa w § 6 niniejszego Statutu,

 5. z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego,

 6. ze środków publicznych przekazanych z przeznaczeniem na realizację zadań przewidzianych w ustawie o działalności leczniczej,

 7. na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami,

 8. na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.

 

§ 25

Szpital może otrzymywać środki publiczne w szczególności na:

 1. realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań,

 2. remonty,

 3. inne niż wymienione w pkt. 1 inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego,

 4. realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu lub innych źródeł zagranicznych na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

 5. cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych,

 6. realizację programów wieloletnich,

 7. pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.

 

Rozdział VII

Nadzór i kontrola działalności

 

§ 26

 1. Nadzór nad Szpitalem sprawuje Uczelnia.

 2. Uczelnia sprawuje nadzór nad zgodnością działań Szpitala z przepisami prawa, Statutem i Regulaminem Organizacyjnym.

 3. W ramach nadzoru Uczelnia może żądać informacji, wyjaśnień oraz dokumentów oraz dokonuje kontroli i oceny działalności Szpitala.

 4. Kontrola i ocena, o których mowa w ust. 3, obejmują w szczególności:

 1. realizację zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym i Statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych,

 2. prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi,

 3. gospodarkę finansową.

 1. Rektor Uczelni w razie stwierdzenia niezgodności z prawem działań Dyrektora Szpitala wstrzymuje ich wykonanie oraz zobowiązuje Dyrektora do ich zmiany lub cofnięcia.
  W przypadku niedokonania zmiany lub cofnięcia tych działań w wyznaczonym terminie Rektor Uczelni może rozwiązać z Dyrektorem Szpitala stosunek pracy albo umowę cywilnoprawną.

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

 

§ 27

 1. Zmiany Statutu następują w drodze uchwały Senatu Uczelni.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się przepisy ustawy o działalności leczniczej i przepisy wydane na jej podstawie, a także przepisy innych ustaw.

 

Rektor
prof. dr hab. Jacek Wysocki

Załącznik nr 1 do statutu:
Załącznik nr 2 do statutu:
Załącznik nr 3 do statutu: