Wybierz podkategorię

Organy szpitala

Organami Szpitala są:

 • Dyrektor,
 • Rada Społeczna

Dyrektor Szpitala 

 1. Dyrektor jest jednoosobowym organem kierującym i zarządzającym szpitalem oraz reprezentującym szpital na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Dyrektora należą sprawy nie zastrzeżone przepisami prawa i statutem dla innych organów.
 3. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące szpitala i ponosi za nie odpowiedzialność.
 4. Dyrektor jest przełożonym dla wszystkich pracowników szpitala.
 5. Do obowiązków i uprawnień Dyrektora należy w szczególności:
  • organizowanie pracy szpitala w sposób zapewniający osiągnięcie celów oraz realizację zadań statutowych szpitala,
  • prawidłowa gospodarka mieniem własnym szpitala i przekazanym szpitalowi do użytkowania,
  • prowadzenie polityki kadrowej szpitala, zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
  • nadzór nad wykonywaniem zadań przez pracowników szpitala,
  • prawidłowe gospodarowanie środkami finansowymi i rzeczowymi pozostającymi w dyspozycji szpitala,
  • współpraca z organizacjami związkowymi i zawodowymi działającymi na terenie szpitala.

Rada Społeczna

 1. Rada Społeczna jest organem opiniodawczym i inicjującym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz organem doradczym Dyrektora szpitala.
 2. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
 3. W skład Rady Społecznej wchodzą:
  1. jako przewodniczący - przedstawiciel Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
  2. jako członkowie:
   • przedstawiciel ministra właściwego ds. zdrowia,
   • przedstawiciel wojewody,
   • przedstawiciel przewodniczącego zarządu samorządu województwa,
   • przedstawiciel okręgowej izby lekarskiej,
   • przedstawiciel okręgowej rady pielęgniarek i położnych,
   • osoby powołane przez Senat - w ilości 5 osób.
 4. Do zadań Rady Społecznej należy:
   1. przedstawianie Rektorowi i Senatowi Uczelni wniosków i opinii w sprawach:
    • zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie zdrowotne,
    • zbycia środka trwałego,
    • zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego o przeznaczeniu i standardzie określonym przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
    • związanych z przekształceniem lub likwidacją szpitala, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
    • przyznawania Dyrektorowi szpitala nagród,
    • rozwiązywania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie szpitalem z Dyrektorem Szpitala
   2. przedstawianie Dyrektorowi Szpitala wniosków i opinii w sprawach:
    • planu finansowego i inwestycyjnego,
    • rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,
    • kredytów bankowych lub dotacji,
    • podziału zysku,
    • uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia organowi założycielskiemu,
    • zatwierdzanie regulaminu porządkowego Szpitala,
    • dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń zakładu, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,
    • przedstawianie wniosków organowi finansującemu określony zakres działalności, w którego imieniu rada społeczna wykonuje swoje zadania.
 5. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata.