Wybierz podkategorię

Zdrowa matka, zdrowe dziecko – poprawa kompleksowej opieki wysokospecjalistycznej w największym szpitalu ginekologiczno-położniczym w Polsce

Celem Projektu jest poprawa jakości wysokospecjalistycznych usług medycznych świadczonych przezGinekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dla mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz województw ościennych, a także całej Rzeczypospolitej poprzez remont 4 oddziałów i  wymianę zużytej i przestarzałej aparatury medycznej stanowiącej wyposażenie lecznicze i diagnostyczne oddziałów Szpitala.

Celem projektu jest poprawa świadczonych usług medycznych w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii.

Projekt jest odpowiedzią na wzrost liczby porodów przyjmowanych w Szpitalu (w 2016 roku przyjęto 7608 porodów). Jednocześnie wzrasta liczba porodów przypadająca na jedno łóżkoporodowe na dobę (obecnie Szpital dysponuje 8 stanowiskami porodowymi). W 2016 roku na jednym łóżku porodowym odbywało się 2,59 porodów dziennie. Prognoza na 2020 rok dla GPSK zawarta w Mapie potrzeb zdrowotnych dla województwa wielkopolskiego przewiduje wzrost liczby porodów aż do 8391. W rozdziale poświęconym porodom tejże publikacji pokazano, że liczba porodów w szpitalu jest dobrym wskaźnikiem jakości jeśli chodzi o oddziały o charakterze położniczym. W związku powyższym planuje się instytucjonalne rozwiązanie, zakładające wprowadzenie limitu minimalnej liczby porodów (400 rocznie), jako wymogu dla oddziałów położniczych. Prognoza wskazuje, że spośród 35 placówek funkcjonujących w województwie wielkopolskim w roku 2014, w roku 2020 wartość progową osiągnie 29 placówek. Pacjentki z ośrodków o najmniejszej liczbie porodów, o pierwszym poziomie referencyjności najprawdopodobniej trafią do GPSK.

Odsetek porodów przedwczesnych w Szpitalu wynosi ponad 10%. Wraz ze wzrostem liczby porodów, wzrośnie liczba porodów przedwczesnych (zgodnie z prognozą na 2020 rok zawartą w Mapie potrzeb zdrowotnych dla województwa wielkopolskiego liczba porodów w GPSK osiągnie wartość 8391, przy utrzymującym się poziomie porodów przedwczesnych ich liczba może wzrosnąć do ok. 840).Powodem zwiększonej liczby porodów przedwczesnych w stosunku do wszystkich porodów przedwczesnych, jest fakt, iż pacjentki z zagrożeniem porodem przedwczesnym zbyt późno trafiają do Szpitala. Ponadto zwiększeniu ulega liczba ciąż patologicznych podtrzymywanych od samego początku.

Noworodki przedwcześnie urodzone mogą wymagać opieki w oddziałach neonatologicznych, dlatego konieczne jest zapewnienie najlepszego wyposażenia oddziałów o profilu neonatologicznym.

Zaplanowano remont infrastruktury Pododdziału Porodowego m.in. sale przygotowawcze dla pacjentów oraz sale poporodowe, w których przebywają pacjentki po porodzie z noworodkiem. Remont obejmuje również przebudowę pomieszczeń w celu utworzenia nowych stanowisk porodowych. W ramach doposażenia przewidziano także wymianę min.: stanowisk do resuscytacji noworodka, kardiotokografów, pomp infuzyjnych oraz kardiomonitorów do monitorowania pacjenta podczas znieczulenia zewnątrzoponowego oraz sali wybudzeń po cięciach cesarskich.

Zakres rzeczowy inwestycjipolegająca na doposażeniu sprzętowym oddziałów i pracowni udzielających świadczeń zdrowotnych i remont 4 oddziałów z obszaruginekologii, położnictwa, neonatologii.Zaplanowano:

 • Wymiana sprzętu w Pododdziale Porodowym
 • Wymiana sprzętu w Izbie Przyjęć
 • Wymiana sprzętu w Centralnym Gabinecie Zabiegowym
 • Wymiana sprzętu w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej
 • Wymiana sprzętu w Oddziale Operacyjnym
 • Wymiana sprzętu w Oddziale Izolacyjnym Noworodka
 • Wymiana sprzętu w Oddziale Neonatologicznym
 • Wymiana sprzętu w Pracowniach Diagnostycznych
 • Wymiana sprzętu w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym
 • Remonty oddziałów
  • Oddział Neonatologiczny
  • Sale operacyjne Oddziału Operacyjnego
  • Sale operacyjne do cięć cesarskich
  • Pododdział Porodowy

 

 

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA: IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

DZIAŁANIE: 9.2.Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

                                                                   w zakresie

wsparcia oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych:

 • w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci

oraz

wsparcia pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką współpracujących z oddziałami oraz innymi jednostkami organizacyjnymi szpitali ponadregionalnych, udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych:

 • w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci

ZGŁASZANIE NADUŻYĆ W POIiŚ