Wybierz podkategorię

Usługi elektroniczne w GPSK Poln@

Numer Projektu - RPWP.02.01.01-30-0021/16

Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych”

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Przedmiotem projektu jest usprawnienie i zwiększenie dostępności oraz efektywności udzielania świadczeń medycznych przez GPSK w Poznaniu przy wykorzystaniu technologii i rozwiązań technicznych ICT. Zakres Projektu obejmuje budowę i wdrożenie wytwarzania i udostępniania usług elektronicznych:

 1. udostępnianie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej;
 2. długoterminowe archiwum skonsolidowanej Elektronicznej Dokumentacji Medycznej;
 3. rejestr zdarzeń medycznych i Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

z niezbędnym do tego unowocześnieniem infrastruktury informatycznej środowiska informatycznego obejmującym:

 • Infrastrukturę sprzętowego przetwarzania danych dla usług elektronicznych;
 • Infrastrukturę programowego przetwarzania danych dla usług elektronicznych.

realizując zakres interwencji obejmujący:

 • gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych medycznych;
 • udostępnianie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (spełnienie wymagań Ustawy z 28.04.2011 O systemie informacji w ochronie zdrowia - Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657.);
 • konsolidację danych medycznych wytwarzanych, gromadzonych i przetwarzanych w środowisku informatycznym GPSK w Poznaniu;
 • archiwizację Elektronicznej Dokumentacji Medycznej wytwarzanej przez GPSK w Poznaniu (spełnienie wymagań Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Dz.U. z 2012 r., poz. 159 z późn. zm.);
 • komunikację społecznościową podmiotu leczniczego z pacjentami (serwis komunikacji społecznościowej z aplikacją mobilną dla matek);
 • zapewnienie technicznej gotowości do integracji z projektami szczebla krajowego (P1/P2).

Usługi elektroniczne

Udostępnianie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Usługa realizuje udostępnianie pacjentom przez podmiot leczniczy indywidualnej dokumentacji medycznej (Elektronicznej Dokumentacji Medycznej) jako realizację ustawy z 28.04.2011 O systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657.). Udostępnianie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej jest realizowane w portalu pacjenta utrzymywanego w środowisku informatycznym podmiotu leczniczego. Polega to na umieszczaniu dokumentów medycznych w postaci elektronicznej składających się na indywidualną zewnętrzną dokumentację medyczną w przestrzeni informacyjnej konta pacjenta, któremu podmiot leczniczy udzielił świadczeń medycznych (konto pacjenta jest tworzone przez podmiot leczniczy przy pierwszej rejestracji pacjenta w tym podmiocie na przyjęcie w poradni, pobyt lub hospitalizację). Konto pacjenta jest tworzone, utrzymywane i udostępniane pacjentom nieodpłatnie. Udostępnianie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej jest realizowane na warunkach Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 r., poz. 159 z późn. zm.).

Usługa ma charakter powszechny.

Usługa udostępniania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej jest zasilana dokumentami medycznymi wytwarzanymi przez usługę wytwarzania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i gromadzonymi w lokalnym archiwum Elektronicznej Dokumentacji Medycznej podmiotu leczniczego.

Usługa udostępniania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej korzysta z lokalnego rejestru Elektronicznej Dokumentacji Medycznej wytwarzanego przez usługę rejestru zdarzeń medycznych i Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Usługa będzie dostępna lokalnie za pomocą interfejsu przeglądarkowego i zdalnie za pomocą interfejsu usług sieciowych.

Długoterminowe archiwum skonsolidowanej Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Usługa udostępniania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej jest zasilana dokumentami medycznymi wytwarzanymi przez usługę wytwarzania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej gromadzonymi w lokalnym archiwum Elektronicznej Dokumentacji Medycznej podmiotu leczniczego i wynikami badań obrazowania medycznego gromadzonymi w lokalnym archiwum danych obrazowania medycznego (ang. PACS) podmiotu leczniczego.

Usługa długoterminowego archiwum skonsolidowanej Elektronicznej Dokumentacji Medycznej korzysta z lokalnego rejestru Elektronicznej Dokumentacji Medycznej wytwarzanego przez usługę rejestru zdarzeń medycznych i Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Usługa ma charakter systemowy i jest niezbędna dla usługi elektronicznej udostępniania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i ew. innych usług elektronicznych dotyczących Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Usługa będzie dostępna lokalnie za pomocą interfejsu przeglądarkowego i zdalnie za pomocą interfejsu usług sieciowych ograniczonego do środowiska informatycznego podmiotu leczniczego.

Rejestr zdarzeń medycznych i Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Usługa realizuje wytwarzanie i udostępnianie przez podmiot leczniczy indywidualnego (podmiotowego) rejestru zdarzeń medycznych (na podstawie art. 67a ust. 1 oraz art. 67a ust. 2 Ustawy z 01.01.2012 o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - Dz. U. Nr 113, poz. 660, nowelizująca ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm.) zgodnie z Modelem Transportowym danych o Zdarzeniach Medycznych oraz Indeksie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej gromadzonych w systemie P1, realizowanym przez CSIOZ (Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia: http://www.csioz.gov.pl/file.php?s=YT8xOTQ=) z rozszerzeniami o cząstkowe zdarzenia medyczne według specyfikacji uzgodnionej przez grupę podmiotów (np. badanie diagnostyczne, diagnoza, zastosowana procedura medyczna, błąd aparatury medycznej, błąd identyfikacji materiału biologicznego do badań, itp.).

Usługa obejmuje również wytwarzanie sprzężonego rejestru odpowiedniej Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w standardzie HL7 CDA poziomu minimum 2 (dla EDM wytwarzanej w podmiocie leczniczym poziom 3) jako realizacji w/w definicji przyjętej przez CSIOZ.

Usługa ma charakter powszechny.

Usługa będzie dostępna lokalnie za pomocą interfejsu przeglądarkowego i zdalnie za pomocą interfejsu usług sieciowych. Dzięki temu usługa zapewni techniczną gotowość do integracji zewnętrznej rejestru zdarzeń medycznych (poziom regionalny – regionalna platforma/rozwiązanie Wielkopolskie eZdrowie, a za pośrednictwem platformy/rozwiązania regionalnego poziom krajowy – projekt P1/P2).

Rozbudowa infrastruktury informatycznej środowiska informatycznego

Doposażenie sprzętowe dla wytwarzania usług elektronicznych

Zakres doposażenia obejmuje następujące składniki:

 • serwer z procesorami wielordzeniowymi i wirtualizacją dla archiwum skonsolidowanej Elektronicznej Dokumentacji Medycznej;
 • rozbudowę dwóch posiadanych i eksploatowanych macierzy dyskowych dla obsługi przestrzeni danych 2 x 50TB archiwum skonsolidowanej Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i usług systemowych środowiska informatycznego;
 • serwer serwisu komunikacji społecznościowej dla matek.

Doposażenie programowe dla wytwarzania usług elektronicznych

Zakres doposażenia obejmuje następujące składniki:

 • systemy informatyczne części medycznej i administracyjnej:

L.p.

System informatyczny części medycznej
(rozbudowa - dodatkowe licencje na użytkowanie modułów)

1.

Archiwum

2.

Dokumentacja medyczna

3.

Zlecenia medyczne

4.

Hierarchiczna Dokumentacja Medyczna

5.

Ordynacja lekarska

6.

Serwis komunikacji społecznościowej z aplikacją mobilną dla matek

Budowa usług elektronicznych

Zakres unowocześnienia obejmuje specjalizowane oprogramowanie aplikacyjne dla wytwarzania i udostępniania funkcjonalności usług elektronicznych:

L.p.

Usługi elektroniczne

1.

Udostępnianie EDM

2.

Długoterminowe archiwum skonsolidowanej EDM

3.

Rejestr zdarzeń medycznych i EDM

 

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ W WRPO