Wybierz podkategorię

Poprawa jakości, efektywności i dostępności do specjalistycznej opieki nad noworodkiem w GPSK w Poznaniu poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej

Unia Europejska - Program Infrastruktura i Środowisko  

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko


„Poprawa jakości, efektywności i dostępności do specjalistycznej opieki nad noworodkiem w GPSK w Poznaniu poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej”

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Szpital GPSK w Poznaniu zgłosił w 2008r. wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu do specjalistycznej opieki nad noworodkiem. Projekt znalazł się na wysokim 7 miejscu listy rankingowej projektów finansowanych w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt unijnego dofinansowania na zakup i modernizację aparatury medycznej w oddziałach neonatologicznych opiewa na kwotę 9 825 530,40 zł.

 

Przedmiotem projektu jest zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego przez Ginekologiczno-Polożniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, pełniącego rolę ośrodka III poziomu w systemie opieki perinatalnej, w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług zakresie neonatologii, poprawy efektywności procesu leczenia i diagnostyki oraz poprawy dostępności do opieki nad noworodkami z województwa wielkopolskiego i województw ościennych.

 

Sprzęt będzie wykorzystywany na potrzeby:

1. Kliniki Neonatologii

2. Kliniki Zakażeń Noworodka

3. Oddziału Porodowego Kliniki Perinatologii i Ginekologii – ale tylko w zakresie opieki nad noworodkiem

4. Oddziału Operacyjnego Kliniki Ginekologii Operacyjnej – ale tylko w zakresie opieki nad noworodkiem

Największy nacisk położono na wyposażenie Oddziału Neonatologicznego, z uwagi na to, ze większa dostępność do nowego sprzętu takiego jak respiratory, inkubatory, aparat do leczenia metodą oscylacji oraz aparat do leczenia tlenkiem azotu przyczyni się do zwiększenia szans przeżycia wcześniaków i minimalizacji negatywnych następstw wcześniactwa.

 

Sprzęt, który szpital zakupił dzięki dofinansowaniu z UE – 316 sztuk – został skatalogowany w 4 grupach:

1. Sprzęt niezbędny w nagłych stanach zagrożenia życia, tj.:

 • Respiratory interaktywne wysokiej klasy do leczenia wentylacyjnego noworodków
 • Inkubatory do intensywnej opieki – typu zamkniętego
 • Inkubatory do intensywnej opieki – typu otwartego
 • Stoły do resuscytacji noworodka z wyposażeniem
 • Aparaty do leczenia tlenkiem azotu
 • Aparaty do leczenia metodą oscylacji
 • Aparat do selektywnego wychładzania głowy noworodka
 • Aparaty do resuscytacji manualnej
 • Inkubatory transportowe z wyposażeniem
 • Pompy infuzyjne strzykawkowe
 • Pompy infuzyjne objętościowe

2. Sprzęt diagnostyczny, tj.:

 • Aparat USG
 • Aparatura do echokardiografii

3. Sprzęt do monitorowania stanu pacjenta, tj.:

 • Wieloczynnościowe kardiomonitory (przenośne wysokiej klasy)
 • Pulsoksymetry stacjonarno-transportowe wysokiej klasy

4. Wyposażenie wspomagające proces leczenia, tj.:

 • Lampy do fitoterapii
 • Nawilżacze z podgrzewaczami do tlenoterapii biernej
 • Inhalatory ultradźwiękowe
 • Łóżeczka
 • Materace grzewcze z pulpitem sterującym

 

Powyższe potrzeby wynikają z wymagań stawianych szpitalowi III stopnia referencyjności, w którym znajdują się oddziały neonatologiczne, w tym oddział intensywnej opieki noworodka.

 

Niniejszy projekt wpisuje się w realizację trzech szczegółowych celów:

1. Poprawa jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla noworodków urodzonych przedwcześnie z niską i skrajnie niską masą urodzeniową.

2. Poprawa dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla noworodków urodzonych przedwcześnie z niską i skrajnie niską masą urodzeniową.

3. Poprawa efektywności procesu diagnostyczno-terapeutycznego w zakresie wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla noworodków urodzonych przedwcześnie z niską i skrajnie niską masą urodzeniową.

 

Osiągnięcie właściwej kondycji zdrowotnej polskiego społeczeństwa poprzez obniżenie wskaźnika umieralności okołoporodowej noworodków oraz obniżenie następstw wcześniactwa, co gwarantuje poprawę prognoz dla wcześniaków i w następstwie ich pełnowartościowe funkcjonowanie w społeczeństwie.

 

Więcej informacji na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na stronie internetowej www.pois.gov.pl