Wybierz podkategorię

Położne/Pielęgniarki i Ratownicy Medyczni

16/03/2019

Ginekologiczno – Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu

zatrudni od zaraz:

 • Położne/pielęgniarki na Blok Operacyjny (Instrumentariuszki) 
 • Położne na oddziały: położniczo-ginekologiczne, porodowy
 • Położne/pielęgniarki na oddziały: IOM, neonatologiczne, onkologiczny 
 • Ratowników medycznych

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz w ramach umowy zlecenie/umowy kontraktowej (zatrudnienie również w niepełnym wymiarze godzin).

 

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Naczelną Pielęgniarką mgr Joanną Sosnowską nr tel. 61 8419-380 lub osobiście. Osoby zainteresowane przesłaniem swojej aplikacji proszone są o wysłanie swojego cv na adres: dchrostek@gpsk.ump.edu.pl

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego z siedzibą w Poznaniu, ul. Polna 33, 60-535 Poznań.
 2. W Szpitalu jest Inspektor Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez email: iod@gpsk.ump.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji
  w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu im. K. Marcinkowskiego
  w Poznaniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a/c RODO oraz art. 221 § 1 Kodeksu Pracy.
 4. Na mocy obowiązujących przepisów prawa odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora w tym m.in. pracownicy Działu Kadr i Płac Szpitala oraz potencjalny przełożony osoby kandydującej do pracy w Szpitalu. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom chyba, że możliwość ich udostępniania będzie wynikała
  z Pani/Pana odrębnej zgody na takie wykorzystanie danych, umieszczonej
  w dokumentach aplikacyjnych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani aplikowała/ Pan aplikował lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody. W przypadku gdy Pani wyraziła/ Pan wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych również w przyszłych procesach rekrutacyjnych, Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych, o których mowa w art. 221 §1 Kodeksu Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w procesie rekrutacji.