Wybierz podkategorię

Konkurs ofert (...) w zakresie: konsultacji medycznych w dziedzinie neurologii dziecięcej

20/12/2019

Poznań, 20.12.2019 r.

 

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Polnej 33,

działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018.2690.j.), oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. 2019.1373 t.j.)

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

Przedmiotem konkursu jest przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

konsultacji medycznych w dziedzinie neurologii dziecięcej .

 

Czas trwania umowy: od dnia 15.01.2020r. do dnia 31.12.2021r. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Sekretariacie Dyrektora Szpitala w godz. od 8.30 do 14.00 oraz na stronie internetowej:www.gpsk.am.poznan.pl.

Miejsce i termin składania ofert: Siedziba Zamawiającego przy ul. Polnej 33 , w pokoju nr 317 - Kancelaria Ogólna mieszcząca się w Budynku Wielofunkcyjnym Szpitala, wejście D1 lub drogą pocztową do dnia 7.01.2020 r. do godz. 12.00.

Miejsce i termin otwarcia ofert: 8.01.2020r. godz. 12.00, siedziba Zamawiającego przy ul. Polnej 33, sala konferencyjna nr 115 w budynku Szpitala, wejście od ul. Polnej, parter

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018.2690 t.j.), oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2019.1373 t.j.)

Oferta

Umowa

Załącznik