Wybierz podkategorię

Konkurs ofert (...) powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji genetycznych u noworodków, konsultacji (...)

13/12/2019

Poznań, dnia 13.12.2019 r.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Polnej 33, działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: konsultacji genetycznych u noworodków, konsultacji genetycznych po badaniach cytogenetycznych i molekularnych udzielanych pacjentkom w ramach Programu Badań Prenatalnych: po nieinwazyjnych testach prenatalnych, po biopsji kosmówki, po amniopunkcji, kordocentezie genetycznej, w niepowodzeniach rozrodu oraz dla pacjentek po hospitalizacji w zakresie badań cytogenetycznych
i molekularnych oraz konsultacje wyników badań cytogenetycznych
i molekularnych u pacjentów ambulatoryjnych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia
w Ginekologiczno - Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

(specjalistyczne usługi medyczne 85121200-5; usługi ambulatoryjne 85143000-3, wg Wspólnotowego Słownika Zamówień)

Czas trwania umowy: od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2021r.
Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Sekretariacie Dyrektora Szpitala w godz. od 8.30 do 14.00 oraz na stronie internetowej:www.gpsk.am.poznan.pl

Miejsce i termin składania ofert: Siedziba Zamawiającego przy ul. Polnej 33 , w pokoju nr 317 - Kancelaria Ogólna mieszcząca się w Budynku Wielofunkcyjnym Szpitala, wejście D1 lub drogą pocztową do dnia 20.12.2019r. do godz. 12.00.

Miejsce i termin otwarcia ofert: 23.12.2019r. godz. 12.00, siedziba Zamawiającego przy ul. Polnej 33, sala konferencyjna nr 115 w budynku Szpitala, wejście od ul. Polnej, parter

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.
Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

 

Oferta

Umowa

Załącznik