Wybierz podkategorię

Podpisanie umowy o dofinansowanie - leczenie chorób nowotworowych

16/11/2017

W dniu 13 listopada 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu nr POIS.09.02.00-00-0055/16 pn. „Wsparcie oddziałów GPSK UM w zakresie wymiany sprzętu i wyposażenia niezbędnego do diagnostyki i leczenia chirurgicznego nowotworów narządów rodnych kobiety.”

Projekt realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 –2020; Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia; Działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych w zakresie wsparcia oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom nowotworowym oraz wsparcia pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką współpracujących z oddziałami oraz innymi jednostkami organizacyjnymi szpitali ponadregionalnych, udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom nowotworowym.

Cele projektu

Celem Projektu jest poprawa jakości wysokospecjalistycznych usług medycznych świadczonych przez Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dla mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz województw ościennych, a także całej Rzeczypospolitej poprzez wymianę zużytej i przestarzałej aparatury medycznej stanowiącej wyposażenie lecznicze i diagnostyczne oddziałów Szpitala.

Celem projektu jest poprawa świadczonych usług medycznych w zakresie diagnostyki
i leczenia chorób nowotworowych w narządach rodnych kobiety:

 • rak trzonu macicy,
 • rak szyjki macicy,
 • rak jajnika i powikłań z nim związanych.

Planowana inwestycja będzie realizowana w ramach projektu wyłonionego do realizacji w konkursie
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - działanie 9.2 "Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych - choroby nowotworowe (regiony słabiej rozwinięte)".

Realizacja Projektu przyczyni się do:

 • zabezpieczenia właściwej infrastruktury pomieszczeń szpitalnych;
 • podniesienia poziomu i jakości świadczonych wysokospecjalistycznych usług medycznych;
 • podwyższenia komfortu leczenia pacjentów, zarówno z punktu widzenia pacjentów, jak i personelu medycznego;
 • poprawy warunków bezpieczeństwa pacjenta i higieny pracy, w tym bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego;
 • poprawy zdrowotności społeczeństwa w skali ponadregionalnej;
 • podniesienia poziomu życia mieszkańców województwa poprzez poprawę jakości infrastruktury ochrony zdrowia;
 • wzrostu konkurencyjności Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu wśród innych placówek świadczących usługi medyczne na podobnym poziomie w kraju;
 • usprawnienia i poprawy komfortu pracy lekarzy i pielęgniarek w zakresie usług medycznych.

Projekt jest odpowiedzią na przewidywany w najbliższych latach (2016-2029) wzrost zachorowalności we wszystkich trzech obszarach - rak trzonu macicy +26,4%, rak szyjki macicy +18%, rak jajnika +17,9% (Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii dla województwa wielkopolskiego.). Prognozy potwierdzają się w statystykach z lat poprzednich (Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia) - w 2013r. liczba zachorowań na nowotwory złośliwe szyjki macicy, trzonu macicy, jajnika i przydatków jest wyższa niż w latach poprzednich. Rak szyjki macicy oraz śródnabłonkowa neoplazja szyjki macicy to jedne z najczęściej występujących rozpoznań onkologicznych, w populacji kobiet, także ciężarnych i dlatego stanowią istotny problem zdrowotny w populacji ogólnoświatowej. Najważniejszym czynnikiem ryzyka rozwoju raka szyjki macicy jest przetrwałe zakażenie wywołane onkogennymi typami HPV. Liczba śródnabłonkowych neoplazji na tarczy szyjki macicy, które prowadzą w dłuższym terminie do stadium raka jest znacznie wyższa niż liczba pacjentek już w stadium raka.

Ze względu na rezygnację z populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy w Polsce (zaniechano wysyłki zaproszeń na cytologię oraz akcji medialnych w tym temacie) - w najbliższych latach możemy spodziewać się odwrócenia trendu spadkowego - zachorowalność i umieralność na ten nowotwór wzrośnie. Wzrastająca liczba przyjmowanych chorych oraz wykonywanych zabiegów w GPSK powoduje, że istnieje stale zwiększające się zapotrzebowanie na sprzęt, czyli niezbędne narzędzia do pracy w dziedzinie zabiegowej, jaką jest ginekologia. Jest to skutek zalecenia centralizacji chirurgii onkologicznej - coraz więcej pacjentek chce być leczonych w ośrodkach najwyższego III stopnia.