Wybierz podkategorię

Przetarg pisemny, ofertowy na najem powierzchni Szpitala w celu ustawienia automatów vendingowych

18/04/2018

Poznań, 12. 04. 2018r

 

OGŁOSZENIE

Ginekologiczno- Położniczy Szpital Kliniczny

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,

z siedzibą w Poznaniu 60-535, przy ul. Polnej 33

ogłasza przetarg pisemny, ofertowy

na najem powierzchni Szpitala w celu ustawienia automatów vendingowych.

 

Na podstawie przepisów:

1. Art. art. 701 – 70Kodeksu Cywilnego,

2. Art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018.160 tj),

3. Uchwały UM nr 101/17 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 31.05.2017 roku w sprawie ustalenia „Zasad zbycia aktywów trwałych, oddania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie przez podmioty lecznicze dla których Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego pełni funkcję podmiotu tworzącego” zmienionego uchwałą nr 101/17 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 31.05.2017 roku zmienioną Uchwałą Senatu nr 257/2017 z dnia 20.12.2017 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 101/17 z dnia 31.05.2017 roku, Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza przetarg pisemny, ofertowy na najem powierzchni Szpitala w celu ustawienia automatów vendingowych w okresie 01.06.2018-31.05.2021r.

Cena za czynsz najmu za 1m kw. powierzchni użytkowej netto stanowi 90% oferty. Pozostałe 10% stanowi jakość rozwiązania i oferta wyposażenia automatów.

Przystępujący do przetargu Oferent zobowiązany jest:

  1. zapoznać się z Regulaminem przeprowadzania przetargów na zbycie aktywów trwałych, oddania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie przez Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 30.10.2014 roku
  2. dokonać wizji lokalnej po wcześniejszym umówieniu w terminie przed złożeniem oferty do dnia 30.04.2018 r.
  3. złożyć formularz oferty wraz ze wskazanymi załącznikami.

Termin składania ofert: 09.05.2018, do godz. 9:00  Budynek E, p. 202         

Termin otwarcia ofert: 09.05.2018, godz. 9:30 Budynek E pok.202  

Termin związania ofertą wynosi 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Szpital zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Oferty obarczone brakami formalnymi zostaną odrzucone bez uprzedniego wezwania.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z Oferentami w kwestiach merytorycznych jest:

Kierownik Działu Eksploatacji – Wojciech Bogurski  , tel.  61 8419 350

Pytania można również zadawać na adres e-mail:   wbogurski@gpsk.ump.edu.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono 18-04-2018

Zał. nr 1 Szczegółowe warunki - zamieszczono 18-04-2018

Zał. nr 2 Wzór umowy - zamieszczono 18-04-2018

Zał. nr 3 Wzór oferty - zamieszczono 18-04-2018

Zał. nr 4 Wytyczne organizacyjno-funkcjonalne - zamieszczono 18-04-2018

Informacja o unieważnieniu postępowania - zamieszczono 12-06-2018