Wybierz podkategorię

Informacja o planowanym niszczeniu indywidualnej dokumentacji medycznej wewnętrznej (pacjentów leczonych w roku 1993).

24/02/2016

KOMUNIKAT

       Na postawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r., w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przechowywania (Dz. U. 2010, Nr 252, poz. 1697), informuję, iż w Szpitalnej Składnicy Akt zostanie przeprowadzony proces zniszczenia indywidualnej dokumentacji medycznej wewnętrznej, dotyczącej leczenia pacjentów w Szpitalu w roku 1993.

        Indywidualne dokumentacja medyczna wewnętrzna przewidziana do zniszczenia może zostać wydana na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego albo osoby bliskiej upoważnionej do uzyskiwania dokumentacji, za pokwitowaniem.

Pisemne zgłoszenia dotyczące odbioru ww. dokumentacji medycznej prosimy kierować:

Sekcja Ruchu Chorych
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu
ul. Polna 33
60-535 Poznań

Szczegółowych informacji udziela: 

Sekcja Ruchu Chorych, wejście B2

tel. (61) 8 419 469, (61) 8 419 217, (61) 8 419 268