Wybierz podkategorię

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

08/09/2015

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ogłasza konkurs na stanowisko
Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Klinicznego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
ul Polna 33, 60-535 Poznań.

 

1.      Nazwa i adres podmiotu leczniczego:

Ginekologiczno – Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Polna 33, 60-535 Poznań.

2.      Stanowisko objęte konkursem:

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Polna 33, 60-535 Poznań.

3.      Wymagane kwalifikacje kandydata:

a)tytuł zawodowy lekarza,

b)tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny,

c)co najmniej 8-letni staż pracy w zawodzie,

d)prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

e)posiadanie wiedzy i doświadczenia dających rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa,

f)znajomość problematyki i regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania oraz zarządzania samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

4.      Dokumenty wymagane od kandydatów:

a)podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

b)dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata, niezbędne do zajmowania stanowiska objętego konkursem,

c)dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,

d)opis przebiegu pracy zawodowej,

e)inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe - kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem. Na prośbę komisji konkursowej kandydat zobowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów,

f)oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o pełnej zdolności do czynności prawnych,

g)zaświadczenie o niekaralności kandydata, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed terminem składania dokumentów,

h)oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Klinicznego UM w Poznaniu.

5.      Miejsce oraz termin złożenia wymaganych dokumentów:

Podanie wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminie do 12.10.2015 roku:

  • listownie, na adres: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Dział Nadzoru i Współpracy ze Szpitalami Klinicznymi, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
    - decyduje data wpływu pisma do Uczelni,
  • osobiście do Działu Nadzoru i Współpracy ze Szpitalami Klinicznymi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań,
    pok. Nr 3 (parter), od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 15.00.

Na kopercie należy wskazać imię i nazwisko kandydata, adres zamieszkania i telefon kontaktowy,
a także adnotację:

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”.

6.Informacje o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala:

Informacje i dokumenty dotyczące stanu prawnego, organizacyjnego i ekonomicznego Szpitala będą udostępniane kandydatom do wglądu w siedzibie Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w Dziale Nadzoru i Współpracy ze Szpitalami Klinicznymi,
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, od poniedziałku do piątku w godz. 7.15-15.00. Informacje
i dokumenty, o których jest mowa powyżej są udostępnianie wszystkim kandydatom na jednakowych zasadach i w jednakowym zakresie.

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu, w jakim kandydat wnioskuje
o udostępnienie dokumentów do wglądu, tel. 61-854-62-73, 61-854-62-69.

7.Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 30.11.2015 roku.

8.O terminie i miejscu postępowania konkursowego zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani na piśmie.