Wybierz podkategorię

Przetarg pisemny, ofertowy: Najem powierzchni na terenie Szpitala w celu instalacji maszyny bankomatowej na okres od dnia 01.06.2019r. do dnia 31.05.2021r.

26/04/2019

OGŁOSZENIE

Ginekologiczno- Położniczy Szpital Kliniczny

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,

z siedzibą w Poznaniu 60-535, przy ul. Polnej 33

ogłasza przetarg pisemny, ofertowy

„Najem powierzchni na terenie Szpitala w celu instalacji maszyny bankomatowej na okres od dnia 01.06.2019r. do dnia 31.05.2021r.

Lokalizacja : wejście do Szpitala od Izby Przyjęć ul. Jackowskiego 42A (przed ogrodzeniem – przy chodniku) 

Na podstawie przepisów:

1. art. art. 701 – 70Kodeksu Cywilnego,

2. art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2018.160 z późn. zm.),

3. uchwały UM nr 135/2018 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia „Zasad zbycia aktywów trwałych, oddania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie przez podmioty lecznicze dla których Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego pełni funkcję podmiotu tworzącego”

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza przetarg pisemny, ofertowy na „Najem powierzchni na terenie Szpitala w celu instalacji maszyny bankomatowej na okres od dnia 01.06.2019r. do dnia 31.05.2021r.

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przewiduje zawarcie z Oferentem wyłonionym w drodze postępowania przetargowego umowy najmu powierzchni będących przedmiotem postępowania przetargowego na okres 01.05.2019-30.04.2021r.

Miesięczny czynsz najmu za 1m kw. powierzchni użytkowej, netto, nie może być niższy niż 50 zł.

Termin płatności faktury vat – max. 14 dni

Przystępujący do przetargu Oferent zobowiązany jest:

  1. zapoznać się z Regulaminem przeprowadzania przetargów na zbycie aktywów trwałych, oddania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie przez Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
  2. złożyć formularz oferty wraz ze wskazanymi załącznikami.

Termin składania ofert: 06.05.2019 do godz. 9:00  sala konferencyjna Budynek Techniczny E,

pok.201      

Termin otwarcia ofert: 06.05.2019, godz. 9:15 sala konferencyjna Budynek Techniczny E,

pok.201      

Termin związania ofertą wynosi 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

W przypadku pytań merytorycznych prosimy o kontakt email: wbogurski@gpsk.ump.edu.pl lub tel. nr 61 841 9350 lub 601 366 205.

Szpital zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Oferty obarczone brakami formalnymi zostaną odrzucone bez uprzedniego wezwania.

Umowa najmu