Wybierz podkategorię

Osoba towarzysząca

REGULAMIN I INSTRUKCJE DLA OSÓB TOWARZYSZĄCYCH PACJENTCE PODCZAS POBYTU W ODDZIALE PORODOWYM*

Pacjentce podczas pobytu w Oddziale Porodowym (poród i okres poporodowy lub okres po planowym cięciu cesarskim) może towarzyszyć jedna osoba wskazana przez rodzącą, po uiszczeniu opłaty zgodnie z obowiązującym w Szpitalu cennikiem.


W celu zapewnienia bezpieczeństwa i jak najlepszej atmosfery rodzącym
i noworodkom osoba towarzysząca zobowiązana jest do:

 1. Przestrzegania zaleceń personelu medycznego.
 2. Szanowania spokoju i prywatności innych pacjentów oraz poszanowania mienia szpitalnego.
 3. Zgłoszenia swojego wejścia do Oddziału Porodowego personelowi oddziału.
 4. Ubrania się w jednorazową odzież ochronną (fartuch i ochraniacze na obuwie) oraz pozostawienia odzieży wierzchniej w wyznaczonych szafkach na terenie oddziału. Osoba towarzysząca ma prawo korzystać z szafki tylko i wyłącznie podczas pobytu pacjentki na sali dla rodzących Oddziału Porodowego.
 5. W przypadku przecinania pępowiny założenia jednorazowych rękawiczek.
 6. W przypadku obecności na sali operacyjnej po urodzeniu noworodka drogą cięcia cesarskiego przebrania się w jednorazowy strój ochronny oraz ochraniacze na obuwie, maskę twarzową, czepek okrywający włosy.
 7. Wyrzucenia zużytej odzieży ochronnej do właściwego pojemnika na odpady medyczne (wyposażonego w worek koloru czerwonego).
 8. Umycia oraz dezynfekcji rąk przed kontaktem z noworodkiem.
 9. Opuszczenia sali porodowej w przypadku porodu operacyjnego i podczas szycia krocza.
 10. Zgłaszania personelowi medycznemu swojego złego samopoczucia (duszność, mroczki przed oczami, zawroty głowy itp.) mogącego doprowadzić np. do omdlenia. Osoba towarzysząca musi mieć świadomość, iż obecność przy porodzie i zabiegach z nim związanych może spowodować stres, złe samopoczucie, omdlenie.


Osobom towarzyszącym zabrania się:

 1. Palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych, używania substancji psychotropowych, środków odurzających i innych używek na terenie całego szpitala.
 2. Używania telefonów komórkowych w salach zabiegowych, salach operacyjnych i salach poporodowych, gdzie znajdują się kardiomonitory i sprzęt do resuscytacji noworodków.
 3. Używania na terenie oddziału grzałek elektrycznych, czajników itp.
 4. Prezentowania zachowań stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa dla pacjentów
  i personelu.

 

Uwaga 1!

Lekarz Nadzorujący Szpitala jest uprawniony do wyproszenia osoby towarzyszącej
w przypadku, gdy nie przestrzega ona postanowień niniejszego Regulaminu, oraz gdy jej zachowanie zagraża bezpieczeństwu i uniemożliwia właściwe wykonywanie pracy w Oddziale Porodowym.

Uwaga 2!

Pobyt osoby towarzyszącej w sali poporodowej możliwy jest tylko w sytuacji, gdy pozostałe pacjentki tej sali wyrażą zgodę. Czas pobytu w sali poporodowej uzależniony jest od sytuacji klinicznej oraz oceny sytuacji przez Lekarza Dyżurnego Oddziału Porodowego.

Uwaga 3!

Nie ma możliwości przebywania na salach poporodowych osób, które nie uczestniczyły
w porodzie – brak odwiedzin na salach poporodowych.

Informacje dla osób towarzyszącej pacjentce podczas pobytu w Oddziale Porodowym

 • Opłatę za pobyt w O. Porodowym można uiścić w Kasie szpitala (w holu Izby Przyjęć
  w dni robocze w godzinach 6.30 – 19.45) lub w Punkcie Położnych Izby Przyjęć
  (w godzinach 19.45 – 6.30 w dni robocze oraz w dni wolne od pracy),
 • Z dowodem wpłaty prosimy zgłosić się po odzież ochronną do Punktu Położnych Izby Przyjęć,
 • Oddział Porodowy znajduje się na II piętrze (w windzie należy nacisnąć przycisk
  z napisem B2). Po przybyciu prosimy zgłosić się poprzez domofon,
 • Po wejściu do Oddziału prosimy o wysłuchanie informacji położnej dot. zasad obowiązujących na terenie Oddziału, zapoznanie się z Regulaminem oraz ubranie odzieży ochronnej,
 • W przypadku planowego cięcia cesarskiego prosimy oczekiwać na pacjentkę na poziomie B1 – Oddział Operacyjny,
 • Szatnia dla osób towarzyszących znajduje się na terenie Oddziału. Szafki otwierają się po wrzuceniu monety 2 zł,
 • W trakcie wielogodzinnego porodu jest możliwość wyjścia i powrotu do Oddziału,
 • W obrębie Oddziału można spożyć własny posiłek lub skorzystać z bufetu szpitalnego. Bufet znajduje się w budynku szpitala (w windzie należy nacisnąć przycisk z napisem AP lub BP i kierować się zgodnie z oznaczeniami) i czynny jest w dni powszednie w godz. 8.00 – 19.00, w soboty, niedziele i święta w godz. 10.00 – 19.00,
 • Wszelkich informacji udziela na bieżąco personel Oddziału,
 • W przypadku dokonania opłaty za pobyt w O. Porodowym i nie towarzyszenia pacjentce prosimy zwrócić się do Pielęgniarki Oddziałowej O. Porodowego (w przypadku planowego cięcia cesarskiego – Pielęgniarz Oddziałowy Anestezjologii i IOM) z dowodem wpłaty. Po potwierdzeniu ww faktu prosimy udać się do Kasy szpitala po zwrot pieniędzy,
 • Opłata za pobyt w O. Porodowym dotyczy wyłącznie pobytu w Oddziale Porodowym i nie upoważnia do dalszego przebywania w innych oddziałach szpitala. W oddziałach położniczych odwiedziny odbywają się zgodnie z Regulaminem Odwiedzin: w dni powszednie w godzinach 15.00 – 19.00, w soboty, niedziele i święta w godzinach 13.00 – 19.00.

* Przez poród rozumie się poród drogami natury i przez cięcie cesarskie