Wybierz podkategorię

Regulamin pobytu

REGULAMIN POBYTU

W celu zapewnienia wszystkim Pacjentom możliwie najlepszej atmosfery pobytu
w Szpitalu sprzyjającej szybkiemu powrotowi do zdrowia ustala się, co następuje:

KAŻDY PACJENT MA OBOWIĄZEK:

 1. Stosować się do zaleceń lekarzy, pielęgniarek, położnych i innego personelu medycznego zarówno w zakresie procesu diagnostyczno-terapeutycznego jak i w sprawach organizacyjno-administracyjnych.
 2. Udzielać w trakcie wywiadu lekarskiego i pielęgniarskiego prawdziwej i pełnej informacji o swoim stanie zdrowia (w przypadku zatajenia bądź udzielenia nieprawdziwej informacji co do stanu zdrowia, Szpital nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które wynikną w związku z tym).
 3. Poinformować lekarza o posiadanych przez siebie lekach bezpośrednio po przyjęciu do oddziału.
 4. Stosować się do ustalonej diety.
 5. Przestrzegać zasad higieny osobistej, utrzymywać ład i porządek w miejscu pobytu.
 6. Dbać o nie rozprzestrzenianie zakażeń poprzez między innymi: częste mycie i dezynfekcję rąk szpitalnym środkiem do dezynfekcji rąk, nie siadanie i leżenie w łóżku w odzieży cywilnej
  i obuwiu, nie siadanie i leżenie na łóżkach innych pacjentek.
 7. Korzystać z telefonów komórkowych i telewizora w sposób nie stwarzający uciążliwości dla innych pacjentów.
 8. Przechowywać łatwo psujące się produkty żywnościowe w lodówkach wyznaczonych do tego celu. Wkładane do lodówki produkty należy podpisać i przechowywać zgodnie z obowiązującymi w oddziale zasadami.
 9. Zgłaszać wyjścia poza oddział położnej lub pielęgniarce dyżurnej.
 10. Zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa własnego i osób odwiedzających, w tym stosować się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym.
 11. Przestrzegać norm i zasad społecznego zachowania w odniesieniu do pacjentek i personelu,
  w tym w szczególności: szanować spokój i prywatność innych pacjentów, nie przejawiać agresji wobec pacjentek i personelu.
 12. Korzystać z telefonów komórkowych, telewizora w sposób nie stwarzający uciążliwości dla innych pacjentek.
 13. Przestrzegać ciszy nocnej od godziny 2200 do godziny 600.
 14. Szanować mienie szpitalne pod rygorem odpowiedzialności karnej i cywilnej za jego kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie.
 15. Poddać się izolacji w przypadkach odpowiednio uzasadnionych (sytuacja epidemiologiczna).
 16. Przestrzegać szczególnych ustaleń organizacyjnych i porządku w poszczególnych oddziałach/pododdziałach.

PACJENTOM ZABRANIA SIĘ:

 1. Naruszania ustalonego planu diagnostyki i leczenia (na które pacjent wyraził zgodę pisemną bądź ustną), zażywania samowolnie leków i stosowania zabiegów, które nie zostały zlecone przez personel medyczny.
 2. Manipulowania aparaturą medyczną, urządzeniami i instalacjami elektrycznymi, gazowymi, wentylacyjnymi, grzewczymi.
 3. Używania grzałek elektrycznych. W porozumieniu z personelem można skorzystać
  z czajnika znajdującego się w oddziale/pododdziale.
 4. Palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych na terenie całego Szpitala, łącznie
  z terenem zewnętrznym; obrotu, posiadania i używania narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych podobnie działających.
 5. Wychodzenia poza teren szpitala.
 6. Wywożenia łóżeczek z noworodkami poza obręb sali pacjentek.
 7. Zdejmowania opasek identyfikacyjnych bez powiadomienia personelu szpitala.
 8. Zmiany przydzielonej sali lub łóżka bez zgody personelu medycznego.
 9. Filmowania lub fotografowania pacjentów, personelu lub innych osób bez uzyskania na to zgody pacjentów i/lub personelu i/lub innych osób.

SZCZEGÓLNE USTALENIA:

 1. Wszelkie wątpliwości należy zawsze  konsultować z personelem medycznym szpitala.
 2. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, pieniądze i dokumenty, których Pacjent nie przekazał do depozytu.
 3. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za garderobę, której Pacjent nie przekazał do magazynu odzieży.
 4. W przypadku, gdy Pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia lub zdrowia innych osób Dyrektor Szpitala na wniosek właściwego Lekarza Kierującego Oddziałem może zdecydować o wypisie Pacjenta przed zakończeniem procesu diagnostyczno-terapeutycznego.

UDZIELANIE INFORMACJI O STANIE ZDROWIA PACJENTA        

 1. Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela lekarz prowadzący lub w uzasadnionych przypadkach lekarz dyżurny. Lekarze mogą udzielić takiej informacji pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu oraz osobie wskazanej przez pacjenta w pisemnym oświadczeniu dołączonym do historii choroby. Natomiast jeżeli pacjent nie ukończył 16 lat lub jest nieprzytomny bądź niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji, lekarz udziela informacji osobie bliskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (osobą bliską w rozumieniu ww. przepisu jest: małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawowy, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba wskazana przez pacjenta).
 2. Pielęgniarki, położne udzielają informacji wyłącznie w ramach swoich kompetencji zawodowych, w tym w szczególności w zakresie opieki pielęgniarskiej.
 3. O pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta, powodującego zagrożenie życia lub o jego śmierci Szpital niezwłocznie zawiadamia wskazaną przez pacjenta osobę lub instytucję, lub przedstawiciela ustawowego.
 4. Informacji o stanie zdrowia pacjentów nie udziela się przez telefon (informacje mogą być udzielone przez telefon wyłącznie w przypadku noworodków leczonych w Oddziale Neonatologicznym i Izolacyjnym Noworodka po uprzednim ustaleniu zasad udzielania tych informacji – uniemożliwiających ich uzyskanie przez osoby nieuprawnione - z lekarzem prowadzącym). 

 

SKARGI I WNIOSKI przyjmuje:
Dyrektor Szpitala     –  wtorki  14.00 - 15.00
Naczelna Pielęgniarka     –  środy  13.00 - 14.00
Skargę można złożyć ponadto u Lekarza Kierującego Oddziałem lub u Pielęgniarki Oddziałowej.

 

Badanie opinii pacjenta
Anonimowa ankieta badania opinii pacjentek dostępna jest w oddziałach szpitalnych. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety w trakcie pobytu w Szpitalu.


Karta Praw i Obowiązków Pacjenta znajduje się na tablicy informacyjnej w oddziale oraz w punkcie pielęgniarskim.
W dyżurce pielęgniarskiej znajduje się do wglądu na życzenie Pacjenta tekst Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

nr tel. 841 - 95 - 66, 609 693 703,

mail: rzecznikpp@gpsk.am.poznan.pl