Wybierz podkategorię

Ochrona danych osobowych

Szanowna Pani /Szanowny Panie,

zgodnie z art. 13 i 14  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych i/lub danych Pani/Pana dziecka jest Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego z siedzibą w Poznaniu, ul. Polna 33,
  60-535 Poznań.
 2. W Szpitalu jest Inspektor Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez email: iod@gpsk.ump.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe i/lub dane Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu realizacji świadczeń zdrowotnych, do celów badań naukowych lub badań klinicznych na podstawie art. 6 ust 1 lit. a/b/c/d/e/f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Podając nam swój numer telefonu i/lub adres poczty elektronicznej ułatwia nam Pani/Pan kontakt ze sobą i upoważnia Szpital do wykorzystania tych środków komunikacji w celu:
 1. uzyskania informacji o stanie zdrowia Pani po zabiegu lub operacji po wypisie ze Szpitala,
 2. uzyskania informacji o stanie zdrowia Pani/Pana dziecka po wypisie ze Szpitala,
 3. przypomnienia o wizycie, poinformowania o zmianie terminu wizyty lub odwołaniu wizyty,
 4. poinformowania o zmianie terminu i/lub godziny przyjęcia do Szpitala,
 5. przekazania Pani/Panu informacji o aktualnym etapie procesu diagnostycznego.

Ponadto Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi reklamacji, przekazywania materiałów promujących usługi własne Szpitala oraz w ramach monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.

 1. Na mocy obowiązujących przepisów prawa odbiorcami Pani/Pana danych i/lub danych Pani/Pana dziecka będą uprawnione podmioty i osoby, upoważnione przez Panią/Pana podmioty i osoby oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe i/lub dane Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.
 3. Pana/Pani dane osobowe i/lub dane Pani/Pana dziecka zgodnie z art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2017.1318) przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i/lub danych Pani/Pana dziecka oraz prawo ich sprostowania (poprawiania), usunięcia po okresie ich przechowywania, o którym mowa w punkcie 6 (po upływie okresu przechowywania, o których mowa powyżej Szpital niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, przy czym niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach realizacji świadczeń zdrowotnych. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/ Pan
  za uzasadnione, że Pani/ Pana dane  osobowe i/lub dane Pani/Pana dziecka są przetwarzane niezgodnie
  z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych i/lub danych Pani/Pana dziecka jest wymogiem ustawowym lub umownym, a brak podania danych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń zdrowotnych. Natomiast w przypadku badań naukowych lub badań klinicznych podanie przez Pana/Panią danych osobowych i/lub danych Pani/Pana dziecka jest dobrowolne, przy czym brak podania danych spowoduje niemożność wzięcia udziału w w/w badaniach.
 7. Dane Pacjenta mogą być pozyskane bezpośrednio od Pacjenta lub od osoby działającej w jego imieniu, która jest przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub opiekunem faktycznym Pacjenta. Administrator może pozyskać dane osobowe Pacjenta również od innych podmiotów wykonujących świadczenia zdrowotne,
  a to w związku z prawem do udostępnienia dokumentacji medycznej, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych. Dane osoby upoważnionej do dokumentacji i informacji o stanie zdrowia Pacjenta uzyskaliśmy od osoby, u której realizowane były świadczenia medyczne w Szpitalu.

                                                                                                                           

Dyrektor Szpitala