Wybierz podkategorię

Koronawirus

Zasady obowiązujące na terenie Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu podczas stanu epidemiologicznego

26.06.2020 r.

 1. Wejście na teren szpitala jest możliwe wyłącznie w maseczkach ochronnych.
 2. Wejście do szpitala jest możliwe wyłącznie dla pacjentek szpitala, poradni, pacjentów Punktu Pobrań, rodzica dostarczającego mleko dla dziecka  (bez osób towarzyszących) od ul. Jackowskiego 43. Każdy wchodzący ma wykonywany pomiar temperatury i jest zobowiązany do wypełnienia oświadczenia o swoim stanie zdrowia. W niektórych przypadkach może być przeprowadzony pogłębiony wywiad epidemiologiczny lub odmowa wejścia na teren szpitala. Możliwe jest skorzystanie z wózka do transportu bagażu (dla pacjentek szpitala).
 3. Na terenie szpitala obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin (możliwe są wizyty mam dzieci przebywających w Oddziale Neonatologicznym w uzgodnieniu z personelem oddziału)  oraz uczestnictwa osób towarzyszących pacjentkom w trakcie i po porodzie w Pododdziale Porodowym.
 4. Planowe przyjęcia do szpitala - w trybie planowym przyjmowane są pacjentki do porodu oraz do zabiegów operacyjnych tylko i wyłącznie ze wskazań onkologicznych oraz pacjentki, w przypadku których brak przyjęcia do szpitala może spowodować pogorszenie się stanu klinicznego pacjentki (po decyzji oddziału, na który pacjentka posiada skierowanie). Pacjentka może zostać przyjęta do Szpitala po wypełnieniu oświadczenia o stanie zdrowia i po pomiarze temperatury ciała w Izbie Przyjęć.
 5. Przyjęcia nagłe - przyjmowane są pacjentki z pilnych wskazań, w szczególności rodzące oraz wymagające pilnej interwencji. Pacjentka może zostać przyjęta do Szpitala po wypełnieniu oświadczenia o stanie zdrowia i po pomiarze temperatury ciała w Izbie Przyjęć. O przyjęciu do Szpitala decyduje lekarz Izby Przyjęć.
 6. Paczki dla pacjentek szpitala – należy zostawić w portierni (ul. Jackowskiego 43). Paczkę należy opisać: imię i nazwisko pacjentki, nazwa oddziału na którym leży pacjentka, numer sali. Paczki są przekazywane pacjentom przez personel szpitala w godzinach 12.00-20.00.
 7. Przekazywanie pokarmu naturalnego mam dla dzieci hospitalizowanych w oddziałach neonatologicznych:
  1. Mama, która chce aby jej dziecko otrzymywało jej pokarm zbiera własne mleko do oznakowanego pojemnika przez 24 godziny i umieszcza na nim informację zawierającą: datę i godzinę pobrania, imię i nazwisko dziecka, oddział, na którym dziecko  jest hospitalizowane i numer księgi głównej (jeżeli zna).
  2. Opisane pojemniki z zebranym mlekiem z ostatniej doby należy zostawić w Punkcie Pobrań krwi w godzinach 9.00 – 12.00.
  3. Mamy, które odwiedzają dziecko, w danym dniu mogą dostarczyć pokarm do Kuchni Mlecznej przed wejściem na oddział.
 8. Funkcjonowanie Punktu Pobrań
  1. Do odwołania nie ma możliwości wykonania badań u dzieci i niemowląt.
  2. W dni robocze w godzinach 7.00 – 14.35
   • pobieranie materiału do badań laboratoryjnych
   • przyjmowanie wymazówek z materiałem do badań mikrobiologicznych
  3. Wyniki podstawowych badań laboratoryjnych dostępne są w formie elektronicznej (z wyjątkiem grupy krwi)  na stronie erejestracja.gpsk.ump.edu.pl
  4. Wyniki badań mikrobiologicznych przesyłane są drogą elektroniczną po wpisaniu adresu email na skierowaniu do badania mikrobiologicznego.
  5. Wyniki  prawidłowych badań cytogenetycznych/genetycznych przesyłane są drogą elektroniczną po wpisaniu adresu email na Skierowaniach do Pracowni Cytogenetycznej – druki: F-11CL, F-12CL, F-13CL (dostępne na stronie internetowej Szpitala). Nieprawidłowe wyniki badań cytogenetycznych i genetycznych wydawane są podczas konsultacji z genetykiem klinicznym lub z lekarzem ginekologiem – informacja o odbiorze wyniku dostępna od poniedziałku do piątku (w godz. 1200 – 1300)  pod nr telefonu:    61 841 92 39
 9. Odbiór wyników - w dni robocze w godzinach 12.00-14.00, w punkcie wskazanym przez pracownika Szpitala/ochronę.
  1. podstawowych badań laboratoryjnych pacjentów ambulatoryjnych, którzy zadeklarowali odbiór wyniku w formie pisemnej
  2. badań pacjentek po wypisie ze szpitala
  3. badań patomorfologicznych oraz kostek parafinowych
 10. Wypisy dzieci z Oddziału Neonatologicznego i z Oddziału Izolacyjnego Noworodka:
  1. Termin wypisu jest ustalany telefonicznie między rodzicami/przedstawicielami ustawowymi i lekarzem oddziału
  2. Rodzic/przedstawiciel ustawowy zgłaszający się po dziecko przy wejściu do szpitala (przy Izbie Przyjęć) ma wykonywany pomiar temperatury i przeprowadzany jest wywiad epidemiologiczny.
  3. Rodzic/przedstawiciel ustawowy oczekuje na dziecko w miejscu wskazanym przez pracownika szpitala
  4. Pielęgniarka/położna z oddziału, na którym przebywa dziecko zwozi pacjenta do pomieszczenia nr 4 przy Izbie Przyjęć. Tam dziecko jest ubierane w ubranka przyniesione przez rodzica.
  5. Po sprawdzeniu tożsamości rodzica/przedstawiciela ustawowego oraz po identyfikacji dziecka personel medyczny przekazuje za pisemnym potwierdzeniem dziecko rodzicowi/przedstawicielowi ustawowemu. Personel medyczny przekazuje również przewidzianą przepisami prawa dokumentację (w tym kartę informacyjną z leczenia szpitalnego, książeczkę zdrowia), udziela informacji i wskazówek co do dalszego postępowania z dzieckiem.
  6. Rodzic/przedstawiciel ustawowy opuszcza szpital przez bramę od ul. Jackowskiego.
  7. z oddziałów położniczych z mamami – osoba odbierająca położnicę z dzieckiem, po pomiarze temperatury i po przeprowadzonym wywiadzie epidemiologicznym oczekuje na pacjentkę w w miejscu wskazanym przez pracownika szpitala.
 11. Akty urodzenia dzieci  - zgodnie z informacjami USC akty urodzenia wysyłane są pocztą tradycyjną, natomiast  zgłoszenie urodzenia dziecka dokonuje się przez Internet  przy zastosowaniu profilu zaufanego (informacje znajdują się na oddziałach szpitalnych oraz w Sekcji Ruchu Chorych pod nr tel. 61 84 19 268 w dniu robocze w godzinach 7:30 do 14:30).
 12. Martwe urodzenia, poronienia (załatwianie formalności) - rodzice proszeni są o kontakt pod nr tel. 61 84 19 268 w dni robocze w godzinach 7:30 do 14:30.
 13. Wnioski o wydanie dokumentacji można składać za pośrednictwem operatora pocztowego lub mailowo: srch@gpsk.ump.edu.pl . Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej Szpitala:https://www.gpsk.ump.edu.pl/pl/dlapacjenta/formularze,774.html .Przygotowana dokumentacja będzie przesyłana na adres podany we wniosku.
 14. Listy oczekujących: W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 491), informujemy, że w okresie epidemii, tj. tymczasowo:
  • przepis o dostarczeniu oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę oczekujących na udzielenie świadczenia nie ma zastosowania. Pacjent ma obowiązek dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania w terminie 21 dni od dnia zakończenia stanu epidemii, jednakże nie później niż w dniu udzielenia świadczenia.
  • pacjent, który nie zgłosił się na ustalony termin udzielenia świadczenia i został z tego powodu skreślony z listy oczekujących, podlega przywróceniu na tę listę bez konieczności uprawdopodobnienia, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej.
  • Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących, świadczeniobiorca zgłasza nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia epidemii.
 15. Położne środowiskowe/POZ realizują wizyty patronażowe po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Pierwsza wizyta patronażowa powinna się odbyć bezwzględnie w miejscu pobytu matki i dziecka nie później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania przez położną zgłoszenia urodzenia dziecka, podczas której położna przede wszystkim jest zobowiązana dokonać oceny stanu zdrowia położnicy i noworodka oraz zwrócić uwagę na relacje w rodzinie i wydolność opiekuńczą rodziny, a także udzielić porady laktacyjnej.
  Podczas tej wizyty patronażowej (pierwszej) pacjentka może złożyć oświadczenie o przysługującym jej prawie do świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności.
  Porady i wizyty z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności mogą być udzielanie wyłącznie w sytuacji, gdy zakres niezbędnych czynności do zrealizowania na rzecz pacjenta, nie wymaga osobistej obecności personelu medycznego.
DOKUMENT DO WYWDRUKU: